Gostynin, 28.04.2017 r.


K.6220.14.2016


I n f o r m a c j aStosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, iż na wniosek Izolbet Transport Sp. z o.o. z/s ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin Burmistrz Miasta Gostynina przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 2013/15, 2013/16, 2013/18, 2013/19, 2013/25 i 2013/27 w Gostyninie”

W dniu 26.08.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Izolbet Transport Sp. z o.o. z/s, ul. Krośniewicka 3, 09-500 Gostynin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji w dniu 27.04.2017 r. Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą w terminie od 02.05.2017 r. do dnia 01.06.2017 r. zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 – pok.1.                   Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 12:35:53
  • Liczba odsłon: 4387
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646162]

przewiń do góry