ZARZĄDZENIE Nr  1/2017

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

z dnia  25 maja 2017 toku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego

 wyboru dziennych opiekunów.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ), art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, Dz. U. z 2017 r. poz.573) oraz § 7 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  ( Zarządzenie Nr 11/ 2010  Kierownika MOPS z dnia 01 lipca 2010 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina,

2) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta Gostynina,

3) na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1 /2017

Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gostyninie

z dnia 25 maja 2017 roku

 

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów

w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 „ MALUCH plus ” 2017

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Gostynina.

 

 

I. Zasady i kryteria stosowane przy wyborze ofert – wymagania dotyczące kandydatów na dziennego opiekuna.

 

1. Kandydaci na dziennego opiekuna będą wybrani przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, Dz.U. z 2017 poz. 573).

2. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które spełniają łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157):

a)  dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

b)  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

d)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Posiadają kwalifikacje opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarki, położnej i doświadczenie w pracy z dziećmi, a w ramach projektu odbędą 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (szkolenie uzupełniające zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu; do odbycia szkolenia nie jest zobowiązania osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed planowanym podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun) albo posiadają uprawnienia dziennego opiekuna i doświadczenie w pracy z dziećmi.

4. Posiadają lub będą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno epidemiologicznych przed rozpoczęciem pracy.

5. Posiadają zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.

 

II. Termin realizacji zadania.

 

Zadanie będzie realizowane od 01.09.2017 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

 

III. Warunki realizacji zadania.

 

1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

2. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

3. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:

1) korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;

2) prowadzenie konsultacji i udzielenie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

4. Opieka sprawowana będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku maksymalnie 10 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców (opiekunów prawnych).

5. Łączna liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej liczby dzieci określonej ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

6. Zadanie nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla dzieci.

7. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

8. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.


IV. Termin i warunki składania ofert.

 

1. Oferty realizacji zadania publicznego i załączniki należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2017 r. Wypełnione oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi część ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zaklejonych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym z dopiskiem „KONKURS - OPIEKUN DZIENNY” na adres ul. Parkowa 22 w Gostyninie lub osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godz. 8.00 – 15.00 (decyduje data wpływu).

2. Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszczono na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, na tablicy ogłoszeń  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

3. W przypadku pytań pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie będzie udzielał stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (numer telefonu: (24) 236 13 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, Dz.U. z 2017 poz. 573 ).

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.06.2017 r.

3. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,

2) prawidłowo wypełnione,

3) zawierające komplet niezbędnych załączników,

4) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ust. 4 nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

6. W pierwszej części konkursu oferty będą oceniane pod względem formalnym. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Zostaną również odrzucone oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne.

7. W drugiej części konkursu oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

8. Kryteria stosowane w ocenie oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga:

1) Kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                0- 30 pkt

2) Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                        0- 10 pkt

3) Rekomendacje i opinie                                                                             0 -10 pkt

9. Kandydatem/-ką wybrany/-ą zarekomendowaną na opiekuna dziennego zostanie osoba, która zdobędzie największą ilość punktów uzyskaną po ocenie merytorycznej. Komisja Konkursowa sporządzi listę kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów z oceny merytorycznej.

10. W przypadku rezygnacji kandydata zarekomendowanego przez Komisję lub rezygnacji kandydata wybranego na opiekuna dziennego, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy osób, które spełniły wymagania merytoryczne zawarte w konkursie, a zdobyła kolejno najwyższą liczbę punktów według listy kandydatów, o której mowa w ust. 9.

11. Zaopiniowania ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

12. Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji Konkursowej, po zatwierdzeniu przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gostynina są wiążące.

13. Załączniki wymagane do oferty:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty;

2) kserokopia dowodu osobistego;

3) dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz potwierdzające kwalifikacje zawarte w dziale I pkt. 3 otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, za okres, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun;

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie;

6) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty;

7) oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

a) w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona;

b) o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

c) na podstawie którego dzienny opiekun stwierdza, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi ;

d) w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że:

posiada kwalifikacje opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i doświadczenie w pracy z dziećmi, a w ramach projektu odbędzie 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy

lub

do odbycia szkolenia nie jest zobowiązany/a, ponieważ pracował/pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun (wymagane udokumentowane doświadczenie zawodowe)

lub 

posiada uprawnienia dziennego opiekuna i doświadczenie w pracy z dziećmi;

e) w którym kandydat na opiekuna dziennego stwierdza, że posiada aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

9) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

14. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

15. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje, referencje i opinie o kandydacie.

16. Złożenie oferty i wybór kandydata nie jest równoznaczny z zapewnieniem zawarcia umowy o pracę przez dziennego opiekuna.

 

 Dokumenty do pobrania:


Zarządzenie nr 1/2017 - pobierz

Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz PDF      Pobierz docx

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - pobierz PDF      Pobierz docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie - pobierz PDF      Pobierz docx

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie - pobierz PDF      Pobierz docx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-25 12:25:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 12:25:21
  • Liczba odsłon: 5901
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579407]

przewiń do góry