OGŁOSZENIE
o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki (1 etat)

w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina”

w Gostyninie

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

- wykształcenie średnie i umiejętność wykonywania zadań na stanowisku sprzątaczki;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

 

OCZEKIWANIA:

- sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność;

- umiejętność pracy w grupie;

- schludność i higiena osobista.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach punktu opieki nad dziećmi do lat 3  w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne;

- utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń punktu opieki nad dziećmi do lat 3,

- racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych;

- dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń

- dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości;

- pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom;

- przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,

- znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków;

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- list motywacyjny;

- aktualne CV ze zdjęciem opatrzone podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),

- podpisane oświadczenie o niekaralności;

- podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

 

WYMIAR CZASU PRACY

- pełny etat.

 

FORMA ZATRUDNIENIA

– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.

 

MIEJSCE PRACY

– Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „ Zaczarowana Kraina” , Gostynin ul. Bierzewicka 32

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, pokój nr 10,  w terminie do dnia 5 czerwca 2017r. z dopiskiem na kopercie „Oferta na stanowisko sprzątaczki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina ”

Oferty, które wpłyną do MOPS niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Oferty złożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  przed dniem ogłoszenia będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-25 12:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 12:32:13
  • Liczba odsłon: 4662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11106036]

przewiń do góry