OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 18 lipca 2017 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 13.07.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie Wydajność: Q dśr. = 3.670 m 3 /d, 26.016 RLM”.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z wnioskiem i złożenia ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 1 w godz. 7 30 15 30 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na skomplikowaną procedurę załatwienia sprawy wymagającą zajęcia stanowiska przez organy uzgadniające, decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie strony będą powiadomione z podaniem przyczyny zwłoki i ze wskazaniem nowego terminu jej załatwienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                             Burmistrz Miasta Gostynina


                        Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-20 15:24:29
  • Liczba odsłon: 3510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354256]

przewiń do góry