OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 19 lipca 2017 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 19.07.2017 r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie Wydajność: Qdśr. = 3.670 m3/d, 26.016 RLM”.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się z wnioskiem i złożenia ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 1 w godz. 7301530 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                    Burmistrz Miasta Gostynina


                                       Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-20 15:29:15
  • Liczba odsłon: 3015
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417370]

przewiń do góry