UCHWAŁA NR 319/LXVI/2017

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 13 września 2017r.


w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t. j. ) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:


§ 1

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 2. Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 250.000 zł.

 3. Konsultacje obejmą teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina.


§ 2

 1. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego zawarte zostały w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od wejścia w życie niniejszej uchwały do 15 grudnia 2017r.

 2. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami oraz wzory, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, określi Burmistrz Miasta Gostynina
  w zarządzeniu lub zarządzeniach.

 3. Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina zostaną poinformowani o terminach, o których mowa w ust. 2 w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina wydanym na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust. 2.


§ 4

Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Gostynina składa pisemną informację Radzie Miejskiej w Gostyninie.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady MiejskiejAndrzej Robacki
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 10:22:12
 • Liczba odsłon: 2312
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354299]

przewiń do góry