Zarządzenie Nr 118 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 04 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.), oraz uchwały Nr 319/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie, w okresie od 04 października 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gostynina zwanych da lej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr 319/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzen ia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 3. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i terminach poszczególnych czynności związanych z konsultacjami, dla mieszkańców Miasta Gostynina, zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 5. O bieżących działaniach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Gostynina będą informowani w sposób ciągły i systematyczny. Informacje te umieszczane będą na: stronie internetowej www.gostynin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej ( umgostynin.bip.org.pl ) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

  Informacje na temat konsultacji mogą być również podawane w telewizji kablowej oraz
  w formie ulotek i plakatów.


§ 2

 1. Ustalam wzór formularza zgłoszeniowego służącego zgłaszaniu projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 2. Ustalam wzór oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b Załącznika nr 1 do uchwały 319/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowa dzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 3. Wzór formularza i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                               /-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 10:28:36
 • Liczba odsłon: 2584
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556444]

przewiń do góry