Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Gostynina Nr 118/2017

z dnia 04 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów poszczególnych czynności związanych

z konsultacjami w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 319/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok w dniach od 04 października 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gostynina, zwane dalej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

Szczegółowe zasady, tryb i termin poszczególnych czynności związanych z konsultacjami opisano poniżej.

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków
w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2018 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji.

2.      Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty:

- inwestycyjne (zwane dalej inwestycjami),

- projekty o charakterze kulturalnym

- projekty o charakterze sportowym,

dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.

3.      Inwestycje wskazane w projektach inwestycyjnych muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.

4.      Inwestycje wskazane w projektach mogą być realizowane:

a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

b) na innym ogólnodostępnym terenie, będącym własnością Gminy Miasta Gostynina lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym: spółek komunalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż:

- wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,

- nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina,

- zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie.

5.      Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit b znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest na stronie internetowej www.gostynin.pl i w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

6.      Inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

7.      Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).

8.      Realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.

9.      Zgłaszany projekt inwestycyjny powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

a) nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;

b) nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów przyszłości.

10.  Projekty o charakterze kulturalnym i sportowym muszą być przeprowadzone na terenie miasta Gostynina.

Projekt o charakterze kulturalnym i sportowym może być projektem jednorazowym (jedno wydarzenie w roku 2018 – niezależnie od tego czy wchodzi ono w skład cyklu, który odbywał się lub ma się odbywać w innych latach) lub cyklicznym (warunkiem jest rozpoczęcie i zakończenie cyklu w roku 2018). Czas trwania projektu określa projektodawca, który może uczestniczyć w realizacji projektu.

Imprezy o charakterze kulturalnym lub sportowym nie mogą być częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe.

11.  Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2018 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 250.000 zł.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny – 40.000 zł.,

b) projekt o charakterze kulturalnym – 15.000 zł.,

c) projekt o charakterze sportowym – 15.000 zł.

 

II. Zgłaszanie projektów

1.      Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym.

2.      Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

3.      Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.

4.      Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia 09 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., wyłącznie w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”:

- w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (adres: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub przesłanej listem na adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

5.      Zgłoszenia nie zawierające adresu e-mail zgłaszającego nie będą rozpatrywane. Jeżeli, zgłoszenie nie zawiera innych obligatoryjnych elementów, Burmistrz Miasta Gostynina wyznaczy któremukolwiek ze zgłaszających projekt, odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni do uzupełnienia braków. Wezwanie zostanie wysłane na adres, e-mail wskazany na formularzu, zaś termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu rozpoczyna bieg w dniu wysłania wiadomości zawierającej wezwanie.

6.      Zgłoszenia dokonane po dniu 31 października 2017 r. lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów (nie uzupełnione w wyznaczonym zgodnie z ust. 5 terminie), nie będą rozpatrywane.

7.      Projekt do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, zwany dalej Liderem. Liderów może być nie więcej niż dwóch.

8.      Do zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie, o którym mowa w części I pkt 4 lit b należy załączyć, wypełnione i podpisane, oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zrealizowana ma być inwestycja.

9.      Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Gostynina (włącznie ze zgłaszającym/mi) – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

10.  Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

 

III. Weryfikacja projektów

1.      Weryfikację projektów pod względem:

a) braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji) i innymi przepisami prawa;

b) możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;

c) rzeczywistego kosztu realizacji projektu;

d) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;

e) braku podobnego/bliźniaczego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Gostynina, jednostkę miejską lub spółkę komunalną, którego realizacja rozpoczęłaby się lub rozpocznie przed dniem zgłoszenia projektu

- przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

2.      Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do Lidera/Liderów o złożenie wyjaśnień lub naniesienie poprawek, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie projektu do głosowania.

3.      Wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w dniu 13 listopada 2017 r.

 

IV. Wybór projektów do realizacji

1.      O wyborze projektów rekomendowanych do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina.

2.      Wzór karty do głosowania najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia głosowania będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

3.      Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania
i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

- złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina,

- przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.

4.      Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos.
W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

5.      Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

6.      W przypadku, karty do głosowania wypełnionej przez mieszkańca miasta Gostynina, który w dacie jej wypełnienia nie ukończył 18 lat, konieczna jest zgoda jego rodzica/opiekuna prawego na wzięcie udziału w niniejszych konsultacjach społecznych, wyrażona poprzez złożenie podpisu i stosownego oświadczenia na karcie do głosowania – brak zgody oznacza głos nieważny.

7.      Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

8.      Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden
z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.

 

V. Ustalenie wyników konsultacji

1.      Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

2.      Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

3.      Rekomendowane do realizacji zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 250.000 zł (wskazówka przy przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018).

4.      Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w drodze jawnego losowania.

5.      Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej rekomendowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, rekomendowany do realizacji będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.

6.      Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.

7.      Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl nie później niż w dniu 15 grudnia 2017 r.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.      Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

3.      Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina.

4.      Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Burmistrz Miasta Gostynina rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 11:03:59
  • Liczba odsłon: 2382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799496]

przewiń do góry