Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

1.      Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

e) 3-letni staż pracy,

f) znajomość obsługi komputera.


2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. z 2016, poz. 902t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 t.j.),

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 t.j.).

b) doświadczenie w pracy w księgowości.


3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

b) opracowywanie zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Gminy w sprawie planu finansowego urzędu  i jego zmian i wszelkie czynności z tym związane.

c) pomoc w prowadzeniu księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w formie elektronicznej i papierowej.

d) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.


4.      Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2.      życiorys własnoręcznie podpisany,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6.      oryginał kwestionariusza osobowego,

7.      oświadczenie o niekaralności,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.      kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      Praca w siedzibie urzędu,

3)      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4)      Praca w pomieszczeniu na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy                    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 j.t. z późn. zm.).

Informujemy, że zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26, 09-500 Gostynin, jest Burmistrz Miasta Gostynina.

2.    Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez Urząd Miasta Gostynina w celach realizacji zadań ustawowych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3.    Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Burmistrza Miasta Gostynina.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-16 15:31:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 15:31:18
  • Liczba odsłon: 2541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553185]

przewiń do góry