Burmistrz Miasta Gostynina

  ogłasza nabór

  na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe

  oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych

  powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Gostyninie


  Forma świadczenia usługi: trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia

  Okres obowiązywania umowy o świadczenie usług: marzec-listopad 2018 r. (9 miesięcy)


  1) Kwalifikacje i wymagania:

  Nabór adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów

  Wymagania:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek wychowanie fizyczne.

  2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m. in. instruktorów sportu, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych posiadającego stosowne uprawnienia.

  3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

  4. Dokładność w wykonywaniu zadań, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

  6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.


  2) Zakres wykonywanych zadań:

  1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.) w godzinach ustalonych w Regulaminie, który określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Gostyninie.

  2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

  3. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Miasta Gostynina.

  4. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk sportowych i nadzór nad jego realizacją.

  5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie.

  6. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

  7. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta Gostynina w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

  8. Powiadamianie administratora o zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

  Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

  Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.


  3) Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV.

  2.Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanych uprawnień zawodowych kandydata na animatora.

  3. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  4. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  5. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


  4) Sposób i termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (pokój 208) w terminie do dnia 22.01.2018 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatorów”

  lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

  (decyduje data wpływu koperty do sekretariatu).

  2. Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

  3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, a informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gostynina.Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold KalinowskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 09:51:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 09:51:42
 • Liczba odsłon: 1513
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579391]

przewiń do góry