KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

 

na stanowisko Referenta  ½ etatu

 

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie  wyższe – preferowany kierunek administracja

b) znajomość ustawy o pomocy społecznej

c) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

d) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

    środków publicznych

e) znajomość ustawy o Ochronie danych osobowych

f) znajomość ustawy  Prawo zamówień publicznych

g) znajomość programu HELIOS  i  PŁATNIK

h) staż pracy 2 lata – doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno -

    biurowej

i) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

j) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

2) wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy z ludźmi

b) rzetelność i terminowość

c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

a) dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań oraz prowadzenie rozliczeń do

     ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców

b)  sporządzanie sprawozdań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych

c)  prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

    

3. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) Curriculum Vitae  

3) list motywacyjny;

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe

6) oświadczenie o niekaralności.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1) termin: do  12 marca  2018 roku

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej, podpisanej kopercie 

    z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ” osobiście lub listem poleconym;

3) miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin Pokój Nr 10

 

5. Dodatkowe informacje:

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o

     terminie  postępowania sprawdzającego;

2) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

 

 

 

 

                                                                  Kierownik MOPS w Gostyninie

                                                                                   mgr Renata Zagórska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Zagórska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 14:32:20
  • Liczba odsłon: 1666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122153]

przewiń do góry