KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

 

na stanowisko Informatyk  ½ etatu

 

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1) wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie  wyższe – preferowany kierunek informatyka

b)      znajomość programu HELIOS POMOC SPOŁECZNA

c)      znajomość oprogramowania dziedzinowego firmy Sygnity S.A. ( Św. Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Św. Wychowawcze )

d)      znajomość zarządzania sieciami komputerowymi

e)      znajomość systemów operacyjnych z grupy Windows

f)       umiejętność konfiguracji sprzętu i oprogramowania

g)      znajomość obsługi pakietów biurowych

h)      znajomość publikowania oraz edycji stron internetowych wykonanych w systemie Wordpress

i)       staż pracy 2 lata – doświadczenie zawodowe w administrowaniu systemami informatycznymi i aplikacjami

j)       niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

k)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

    

2) wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy z ludźmi

b) rzetelność i terminowość

 

 

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

a) nadzór nad siecią komputerową

b)  koordynowanie pracy w programie „Helios”, Świadczenia Rodzinne, Fundusz

     Alimentacyjny oraz Świadczenie Wychowawcze

c)  archiwizacja baz danych

d) usuwanie usterek i usprawnianie technologiczne komputerów

e) wykonywanie aktualizacji baz danych oraz oprogramowania resortowego

f) publikowanie artykułów na stronie internetowej MOPS

g) zapewnienie bezpieczeństwa danych ( wdrożenie zabezpieczeń sieci, firewalli

    oraz oprogramowania antywirusowego).

    

3. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) Curriculum Vitae  

3) list motywacyjny;

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe

6) oświadczenie o niekaralności.

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    naboru.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1) termin: do  12 marca  2018 roku

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej, podpisanej kopercie 

    z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ” osobiście lub listem poleconym;

3) miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin Pokój Nr 10

 

5. Dodatkowe informacje:

 

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o

     terminie  postępowania sprawdzającego;

2) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

 

 

 

 

                                                                            Kierownik MOPS w Gostyninie

                                                 mgr Renata Zagórska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Zagórska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 14:38:28
  • Liczba odsłon: 1687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339473]

przewiń do góry