KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSTYNINIE OGŁASZA NABÓR

 

na stanowisko Referenta ds. księgowości

 

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

       1) wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie  minimum średnie

b) znajomość ustawy o pomocy społecznej

c) znajomość ustawy o rachunkowości

d) znajomość ustawy o finansach publicznych

e) obsługa programu  finansowo-księgowego  Księgowość   budżetowa

    Roman i Tadeusz Groszek

f) staż pracy 5 lat  – doświadczenie zawodowe w księgowości

g) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

        2) wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność pracy z ludźmi

b) rzetelność i terminowość

c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 

2. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

a)  obsługa finansowo – księgowa dokumentów MOPS

b)  przygotowywanie danych do meldunków miesięcznych, sprawozdań

      miesięcznych, kwartalnych, rocznych

    

3. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) Curriculum Vitae 

3) list motywacyjny;

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe

6) oświadczenie o niekaralności.


4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin: do  06 kwietnia 2018 roku

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej, podpisanej kopercie 

    z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. księgowości ” osobiście lub listem

    poleconym;

3) miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin Pokój Nr 10


5. Dodatkowe informacje:

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o  terminie

    postępowania sprawdzającego;

2) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

    

                                                                                     Kierownik MOPS w Gostyninie

                                                                               mgr Renata Zagórska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Zagórska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 10:51:35
  • Liczba odsłon: 1946
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812857]

przewiń do góry