Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 

1.      Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe,

e) 3-letni staż pracy,

f) znajomość obsługi komputera.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21 t.j. z późn. zm.)

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie całości spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności:

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- prowadzenie wykazu danych o środowisku,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

- ochrona gleby i wód podziemnych,

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- zmniejszenie hałasu i wibracji.

2) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami obejmujące:

-wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,

- likwidacja dzikich wysypisk.

3) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym w szczególności:

- produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach rolnych,

- ochrona gruntów rolnych i leśnych,

- likwidacja nielegalnych upraw maku,

- wybory do Izb Rolniczych,

- spis rolny.

5) Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

6) Opracowywanie koncepcji nasadzeń i zakupów związanych z nasadzeniami.

7) Udział w kontrolach przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

8) Przygotowanie materiałów do sprawozdań na sesje Rady Miejskiej.

9) Sprawozdawczość na stanowisku pracy.

 

4.      Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2.      życiorys własnoręcznie podpisany,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6.      oryginał kwestionariusza osobowego,

7.      oświadczenie o niekaralności,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.      kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      Praca w siedzibie urzędu,

3)      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4)      Praca w pomieszczeniu na parterze budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w terminie do dnia 04 maja 2018 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

Uwaga:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 j.t. z późn. zm.).

Informujemy, że zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

1      Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26, 09-500 Gostynin, jest Burmistrz Miasta Gostynina.

2      Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez Urząd Miasta Gostynina w celach realizacji zadań ustawowych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3      Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4      Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Burmistrza Miasta Gostynina.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

 

/-/Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 14:44:53
  • Liczba odsłon: 2019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407400]

przewiń do góry