Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyk

(nazwa stanowiska pracy)

                                                                  

1.       Wymagania niezbędne:

a)          obywatelstwo polskie,

b)         nieposzlakowana opinia,

c)          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d)         niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)          wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym,

f)          doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub podobnym,

g)         znajomość zagadnień związanych z siecią LAN i WAN (przełączanie, routing, VLAN, VPN, firewall)

h)         bardzo dobra znajomość systemów Windows,

i)           bardzo dobra znajomość systemów Windows Server (w tym m.in. znajomość usług Active Directory, DNS, DHCP, File Server),

j)           umiejętność użytkowania i administrowania bazami danych (min. Firebird, Microsoft SQL Server, PostgreSQL),

k)         znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytanie dokumentacji technicznej.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)          umiejętność dobrej organizacji pracy,

b)         umiejętność pracy w warunkach stresowych,

c)          wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

d)         znajomość świadczenia przez urząd usług publicznych w formach elektronicznych,

e)          doświadczenie w pracy z urządzeniami typu UTM, znajomość mechanizmów ataków oraz obrony przed nimi – mile widziane,

f)          znajomość systemów zarządzania treścią internetową (CMS) – mile widziane,

g)         znajomość zagadnień związanych z RODO.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)          administracja serwerem Windows Serwer 2012R2,

b)         konfiguracja oraz administracja siecią w urzędzie miasta,

c)          nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zabezpieczenie baz danych aplikacji dziedzinowych (bieżący nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych baz danych aplikacji dziedzinowych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych do sieci urzędu),

d)         rozwiązywanie bieżących problemów związanych z infrastrukturą informatyczną,

e)          nadzór nad prawidłowym licencjonowaniem oprogramowania oraz nadzór nad wykorzystywaniem sprzętu komputerowego w urzędzie,

f)          rozbudowa i wsparcie infrastruktury teleinformatycznej,

g)         serwis oraz konserwacja sprzętu komputerowego,

h)         wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

i)           pełnienie funkcji administratora systemów dziedzinowych w urzędzie,

j)           udzielanie wsparcia informatycznego użytkownikom,

k)         współpraca przy aktualizacji polityki bezpieczeństwa.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

b) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g) oświadczenie o niekaralności

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

i) kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

j) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 

5.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca w siedzibie Urzędu,

c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

d) praca w pomieszczeniu na I piętrze budynku niedostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina lub pocztą na adres:
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Urząd Miasta Gostynina Biuro Organizacyjne Burmistrza, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Biurze Organizacyjnym Burmistrza – ratusz.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1.   Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl .

3.   Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

6.   Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7.    Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Miasta Gostynina

 

  Halina Fijałkowska


  Zgoda kandydata - pobierz  
  Kwestionariusz osobowy - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 13:53:51
  • Liczba odsłon: 2383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551558]

przewiń do góry