Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. zasobów ludzkich, rekrutacji i czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe,

e) 3-letni staż pracy,

f) znajomość obsługi komputera.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   doświadczenie w pracy w samorządzie,

b) znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j z póżn,. zm.)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j. z późn. zm.)

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       Prowadzenie akt osobowych pracowników;

2.       Rozliczanie czasu pracy pracowników i prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników;

3.       Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przygotowywania wniosków o organizowanie staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;

4.       Prowadzenie dokumentacji osób odbywających staż i osób wykonujących prace społecznie użyteczne;

5.       Organizowanie i koordynacja nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne orzeczone w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych orzeczonych w zamian za nieuiszczoną grzywnę. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej;

6.       Współpraca z Głównym Specjalistą BHP w zakresie terminowości organizowania szkoleń dla pracowników;

7.       Współpraca z Medycyną Pracy, tj. terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie;

8.       Sprawozdawczość na stanowisku pracy.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2. życiorys własnoręcznie podpisany,

3. kserokopie świadectw pracy,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6. oryginał kwestionariusza osobowego,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) Praca w siedzibie urzędu,

3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) Praca w pomieszczeniu na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. zasobów ludzkich, rekrutacji i czasu pracy w terminie do dnia
13 sierpnia 2018 r. ( nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina ).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ( www.umgostynin.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1.   Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl .

 

3.   Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

 

6.   Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7.    Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.    Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

Zastępca Burmistrza

Miasta Gostynina

 

  Halina Fijałkowska

 


  Zgoda kandydata - pobierz  
  Kwestionariusz osobowy - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 13:54:27
  • Liczba odsłon: 1991
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121647]

przewiń do góry