Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”

 

1. Wymagania niezbędne:

a)                 obywatelstwo polskie,

b)                 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)                 niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

d)                 nieposzlakowana opinia,

e)                 rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

f)                  posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej, która nie była zawieszana ani ograniczana – o ile kandydat posiada dzieci,

g)                 wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

h)                 Kwalifikacje: 

       posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

lub

       ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,

lub

       odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:

1) wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbycie 80-godzinnego szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

lub

2) średniego lub średniego branżowego oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

i)                  niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

j)                  niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z poźn. zm.)

b)      umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

c)      obsługa komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)                 organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Klubu Dziecięcego,

b)                 wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników,

c)                 składanie informacji i sprawozdań z bieżącej działalności placówki,

d)                 opracowywanie projektów planów finansowych na każdy rok budżetowy,

e)                 współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania placówki,

f)                  podpisywanie umów cywilno-oprawnych z rodzicami i egzekwowanie zapisów umowy,

g)                 wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

h)                 wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, regulaminy, instrukcje) w             zakresie posiadanych kompetencji i obowiązujących przepisów prawa,

i)                  udostępnianie i przygotowywanie oraz aktualizowanie informacji dotyczących funkcjonowania Klubu dziecięcego     do BIP,

j)                  bieżące prowadzenie strony internetowej Klubu,

k)                 właściwe gospodarowanie i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.

 

4. Wymagane dokumenty

1.                 list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2.                 życiorys własnoręcznie podpisany,

3.                 kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staży pracy,

4.                 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.                 kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia

6.                 dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

7.                 oryginał kwestionariusza osobowego,

8.                 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, w tym przestępstwo skarbowe,

9.                 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych

10.             oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

11.             oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona lub oświadczenie o nieposiadaniu dzieci,

12.             oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub oświadczenie, iż obowiązek alimentacyjny nie został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

13.             oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

14.             kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

15.             zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

16.             autorska koncepcja pracy i funkcjonowania jednostki.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) Praca w siedzibie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”

3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) Praca w pomieszczeniu na parterze budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”  w terminie do dnia 03 września 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina,
09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1.  Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl.

3.  Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

6.  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7.   Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.   Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

Burmistrz  Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-23 11:33:14
  • Liczba odsłon: 2034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122032]

przewiń do góry