Zobacz podgałęzie

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Podinspektor ds. ewidencji ludności

w Urzędzie Miasta Gostynina

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek administracja

e) minimum 3-letni staż pracy

f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1382 t.j.)

- ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 tj.)

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j. z późn. zm.)

b) doświadczenie w pracy w samorządzie

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       Prowadzenie spraw dot. ewidencji ludności polegających na rejestracji danych o miejscu pobytu osób w tym przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, weryfikacja ich zapisów, gromadzenie danych w rejestrze PESEL i w rejestrze mieszkańców,

2)      Nadawanie numeru PESEL,

3)      Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,

4)      Pomoc przy realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów do Parlamentu Europejskiego, referendów – w zakresie działania Wydziału,

5)      Pomoc przy realizacji zadań związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie i wymianę dowodów osobistych,

6)      Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z wydawania Karty Dużej Rodziny,

7)      Prowadzenie spraw związanych z Gostynińską Kartą Seniora,

8)      Pomoc przy realizacji zadań związanych z konsultacjami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego,

9)      Terminowe sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i innych materiałów wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2)      życiorys własnoręcznie podpisany,

3)      kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6)      oryginał kwestionariusza osobowego,

7)      oświadczenie o niekaralności,

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)      kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10)  zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) Praca w siedzibie urzędu,

3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) Praca w pomieszczeniu na parterze w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. ewidencji ludności w terminie do dnia 
14 września 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

 

Paweł Kalinowski

 


  Zgoda kandydata - pobierz   
  Kwestionariusz osobowy - pobierz 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-04 09:59:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-04 09:59:49
  • Liczba odsłon: 2979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415355]

przewiń do góry