UCHWAŁA NR 425/LXXXIII/2018

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 13 sierpnia 2018 r.


w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:


§ 1


 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 1. Planowana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 500.000 zł.

 2. Konsultacje obejmą teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina.


§ 2


 1. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego zawarte zostały w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3


 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od wejścia w życie niniejszej uchwały do 15 grudnia 2018 r.

 2. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami oraz wzory, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, określi Burmistrz Miasta Gostynina
  w zarządzeniu lub zarządzeniach.

 3. Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina zostaną poinformowani o terminach, o których mowa w ust. 2 w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina wydanym na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust. 2.


§ 4


Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Gostynina składa pisemną informację Radzie Miejskiej w Gostyninie.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 10:47:53
 • Liczba odsłon: 1395
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121849]

przewiń do góry