Załącznik nr 1 do uchwały 425/LXXXIII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 13 sierpnia 2018 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 R.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1


 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie planowanego wydzielenia części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2019 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i rekomendowanych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

 2. Wynik konsultacji stanowi wskazówkę dla Burmistrza Miasta Gostynina i Rady Miejskiej
  w Gostyninie, przy (odpowiednio) przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i jej uchwalaniu, ale nie jest dla tych organów wiążący.


§ 2


Niniejsze Zasady regulują zagadnienia związane z:

 1. trybem zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego;

 2. trybem wyboru projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.


§ 3


Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina:

 1. inwestycyjnych,

 2. o charakterze kulturalnym,

 3. o charakterze sportowym.


§ 4


Projekty inwestycyjne


 1. Inwestycje wskazane w § 3 lit. a) muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.

 2. Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).

 3. Zgłaszany projekt inwestycyjny powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

a) nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;

b) nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w przyszłości.


 1. Inwestycje, o których mowa w § 3 lit. a, wskazane w projektach mogą być realizowane:

a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę – o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

b) na innym ogólnodostępnym terenie, będącym wyłączną własnością Gminy Miasta Gostynina, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym tychże podmiotów albo zarządzanym przez wspólnoty mieszkaniowe, inne niż opisane w art. 19 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716) - o ile jego właściciel, użytkownik wieczysty lub podmiot zarządzający złoży oświadczenie, iż:

- wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,

- nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina,

- zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie.

 1. Inwestycje/projekty zgłaszane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 2. Realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.

§ 5


Projekty o charakterze kulturalnym i projekty o charakterze sportowym


 1. Projekty o charakterze kulturalnym i sportowym muszą być przeprowadzone na terenie miasta Gostynina.

 2. Projekt o charakterze kulturalnym i sportowym może być projektem jednorazowym (jedno wydarzenie w roku 2019 – niezależnie od tego czy wchodzi ono w skład cyklu, który odbywał się lub ma się odbywać w innych latach ) lub cyklicznym (warunkiem jest rozpoczęcie i zakończenie cyklu w roku 2019). Czas trwania projektu określa projektodawca, który może uczestniczyć w realizacji projektu.

 3. Imprezy o charakterze kulturalnym lub sportowym nie mogą być częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe.


§ 6


 1. Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2019 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 500.000 zł.

 2. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty:

 1. projekt inwestycyjny – 80.000 zł.,

 2. projekt o charakterze kulturalnym – 30.000 zł.,

 3. projekt o charakterze sportowym – 30.000 zł.Rozdział 2

Zgłaszanie projektów


§ 7


 1. Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 2. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.

 4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać w wyznaczonym w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gostynina terminie, w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019":

 • w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (adres: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub

 • przesłanej listem na adres – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

 1. Termin zgłaszania projektów ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 2. Zgłoszenia nie zawierające adresu e-mail zgłaszającego nie będą rozpatrywane. Jeżeli, zgłoszenie nie zawiera innych obligatoryjnych elementów, Burmistrz Miasta Gostynina wyznaczy któremukolwiek ze zgłaszających projekt odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni do uzupełnienia braków. Wezwanie zostanie wysłane na adres, e-mail wskazany na formularzu, zaś termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu rozpoczyna bieg w dniu wysłania wiadomości zawierającej wezwanie.

 3. Zgłoszenia dokonane po upływie wyznaczonego terminu lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów (nie uzupełnione w wyznaczonym zgodnie z ust. 6 terminie), nie będą rozpatrywane.§ 8


 1. Projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, zwany dalej Liderem. Liderów może być nie wiecej niż dwóch.

 2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Gostynina (włącznie ze zgłaszającym/mi) – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

 3. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.


Rozdział 3

Weryfikacja projektów


§ 9


 1. Weryfikację projektów pod względem:

a) braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji i innymi przepisami prawa).

b) możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;

c) rzeczywistego kosztu realizacji projektu;

d) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;

- przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

 1. Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do Lidera/Liderów o złożenie wyjaśnień lub naniesienia poprawek, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania.

 2. Wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania
  i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji, o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącej przeprowadzenia konsultacji.
Rozdział 4

Wybór projektów do realizacji


§ 10


 1. O wyborze projektów rekomendowanych do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina.

 2. Wzór karty do głosowania ustali Burmistrz Miasta Gostynina.

 3. Karta do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.gostynin.pl lub w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

 4. Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania
  i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

a) złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina,

b) przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.

 1. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

 2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

 3. W przypadku, karty do głosowania wypełnionej przez mieszkańca miasta Gostynina, który w dacie jej wypełnienia nie ukończył 18 lat, konieczna jest zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w niniejszych konsultacjach społecznych, wyrażona poprzez złożenie podpisu i stosownego oświadczenia na karcie do głosowania – brak zgody oznacza głos nieważny.

 4. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

 5. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.


§ 11


 1. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

 2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

 3. Rekomendowane do realizacji zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 500.000 zł.

 4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w drodze jawnego losowania.

 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej rekomendowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, rekomendowany do realizacji będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.

 6. Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.


§ 12


Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl, niezwłocznie po ustaleniu wyników głosowania.Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§ 13


 1. Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 1-2 i § 10 ust. 6.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina.

 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


§ 14


Burmistrz Miasta Gostynina rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 10:51:49
 • Liczba odsłon: 1431
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407395]

przewiń do góry