Zarządzenie Nr 119/2018

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j.), oraz uchwały Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie, w okresie od 24 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gostynina zwanych dalej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 3. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2019”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i terminach poszczególnych czynności związanych z konsultacjami, dla mieszkańców Miasta Gostynina, zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 5. O bieżących działaniach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Gostynina będą informowani w sposób ciągły i systematyczny. Informacje te umieszczane będą na: stronie internetowej www.gostynin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (umgostynin.bip.org.pl) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

  Informacje na temat konsultacji mogą być również podawane w telewizji kablowej oraz
  w formie ulotek i plakatów.


§ 2

 1. Ustalam wzór formularza zgłoszeniowego służącego zgłaszaniu projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 2. Ustalam wzór oświadczenia właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub podmiotu zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b Załącznika nr 1 do uchwały Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 3. Wzór formularza i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 09:48:32
 • Liczba odsłon: 1574
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354563]

przewiń do góry