Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Gostynina Nr 119/2018 z dnia 17 września 2018 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów poszczególnych czynności związanych

z konsultacjami w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok w dniach od 24 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gostynina, zwane dalej konsultacjami, które będą dotyczyć wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

Szczegółowe zasady, tryb i termin poszczególnych czynności związanych
z konsultacjami opisano
poniżej.


I. Postanowienia ogólne

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków
  w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2019 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych do realizacji.

 2. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty:

  - inwestycyjne (zwane dalej inwestycjami),

  - projekty o charakterze kulturalnym

  - projekty o charakterze sportowym,

  dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.

 3. Inwestycje wskazane w projektach inwestycyjnych muszą mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany czas korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 lat, liczonych od dnia oddania ich do użytku.

 4. Inwestycje wskazane w projektach mogą być realizowane:

  a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

  b) na innym ogólnodostępnym terenie, będącym wyłączną własnością Gminy Miasta Gostynina, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych lub znajdującym się
  w użytkowaniu wieczystym tychże podmiotów albo zarządzanym przez
  wspólnoty mieszkaniowe, inne niż opisane w art. 19 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716), o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż:

  - wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,

  - nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół mieszkańców Gminy Miasta Gostynina,

  - zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie.

 5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit b znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest na stronie internetowej www.gostynin.pl i w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

 6. Inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

 7. Realizacja proponowanych inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania).

 8. Realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zamknąć się w ciągu jednego roku budżetowego.

 9. Zgłaszany projekt inwestycyjny powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

  a) nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;

  b) nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów przyszłości.

 10. Projekty o charakterze kulturalnym i sportowym muszą być przeprowadzone na terenie miasta Gostynina.

  Projekt o charakterze kulturalnym i sportowym może być projektem jednorazowym (jedno wydarzenie w roku 2019 – niezależnie od tego czy wchodzi ono w skład cyklu, który odbywał się lub ma się odbywać w innych latach) lub cyklicznym (warunkiem jest rozpoczęcie i zakończenie cyklu w roku 2019). Czas trwania projektu określa projektodawca, który może uczestniczyć w realizacji projektu.

  Imprezy o charakterze kulturalnym lub sportowym nie mogą być częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe.

 11. Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2019 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 500.000 zł.

  Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty:

  a) projekt inwestycyjny – 80.000 zł.,

  b) projekt o charakterze kulturalnym – 30.000 zł.,

  c) projekt o charakterze sportowym – 30.000 zł.


II. Zgłaszanie projektów

 1. Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym.

 2. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola nie oznaczone jako nieobowiązkowe.

 4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać od 01 października 2018 r. do
  19 października 2018 r., wyłącznie w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „
  Budżet Obywatelski 2019”:

  - w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (adres: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) lub przesłanej listem na adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

 5. Zgłoszenia nie zawierające adresu e-mail zgłaszającego nie będą rozpatrywane. Jeżeli, zgłoszenie nie zawiera innych obligatoryjnych elementów, Burmistrz Miasta Gostynina wyznaczy któremukolwiek ze zgłaszających projekt, odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni do uzupełnienia braków. Wezwanie zostanie wysłane na adres, e-mail wskazany na formularzu, zaś termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu rozpoczyna bieg w dniu wysłania wiadomości zawierającej wezwanie.

 6. Zgłoszenia dokonane po dniu 19 października 2018 r. lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów (nie uzupełnione w wyznaczonym zgodnie z ust. 5 terminie), nie będą rozpatrywane.

 7. Projekt do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, zwany dalej Liderem. Liderów może być nie więcej niż dwóch.

 8. Do zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie, o którym mowa w części I pkt 4 lit b należy załączyć, wypełnione i podpisane, oświadczenie: właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub podmiotu zarządzającego, na której zrealizowana ma być inwestycja.

 9. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Gostynina (włącznie ze zgłaszającym/mi) – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

 10. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.


III. Weryfikacja projektów

 1. Weryfikację projektów pod względem:

  a) braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to odniesienie do proponowanej inwestycji) i innymi przepisami prawa;

  b) możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;

  c) rzeczywistego kosztu realizacji projektu;

  d) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;

  - przeprowadzi Burmistrz Miasta Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

 2. Burmistrz Miasta Gostynina może zwrócić się do Lidera/Liderów o złożenie wyjaśnień lub naniesienie poprawek, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie projektu do głosowania.

 3. Wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl do dnia 12 listopada 2018 r.


IV. Wybór projektów do realizacji

 1. O wyborze projektów rekomendowanych do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy miasta Gostynina.

 2. Wzór karty do głosowania najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia głosowania będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Głosowanie polega na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania
  i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

  - złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina,

  - przesłanie listem (koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Głosowanie”) na adres Urzędu Miasta Gostynina (ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) - wówczas za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.

 4. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos.
  W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

 5. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

 6. W przypadku karty do głosowania wypełnionej przez mieszkańca miasta Gostynina, który
  w dacie jej wypełnienia nie ukończył 18 lat, konieczna jest zgoda jego rodzica/opiekuna prawego na wzięcie udziału w niniejszych konsultacjach społecznych, wyrażona poprzez złożenie podpisu i stosownego oświadczenia na karcie do głosowania – brak zgody oznacza głos nieważny.

 7. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

 8. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jeden
  z opisanych na niej projektów. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.


V. Ustalenie wyników konsultacji

 1. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

 2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

 3. Rekomendowane do realizacji zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 500.000 zł.

 4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje Burmistrz Miasta Gostynina w drodze jawnego losowania.

 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej rekomendowanych do realizacji projektów pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, rekomendowany do realizacji będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska większą liczbę głosów.

 6. Ustalenia Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania są ostateczne.

 7. Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gostynin.pl nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie projektu i głosowanie w ramach konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Gostynina.

 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Burmistrz Miasta Gostynina rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 09:52:18
 • Liczba odsłon: 1413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339832]

przewiń do góry