Załącznik Nr 1

do Formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gostynina na 2019 rok


Lista osób popierających projekt (minimum 15 osób* - wraz z Liderem/Liderami)


Lp

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Czytelny podpis osoby popierającej projekt*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* Poparcie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Osoba popierająca projekt przyjmuje do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Gostynina.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: : iod.umg@gostynin.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji wniosku.


UWAGA: Dla ważności wniosku wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza


Gostynin, dnia ........................ ….........................................................

(czytelny podpis Lidera/Liderów)*


….........................................................

(czytelny podpis Lidera/Liderów)*


*w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – podpis jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 09:55:29
 • Liczba odsłon: 1651
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562605]

przewiń do góry