KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO „UŚMIECH MALUCHA”

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Opiekun w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”

Liczba wolnych etatów – 5


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

f) posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej, która nie była zawieszana ani ograniczana – o ile kandydat posiada dzieci,

g) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

h) niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

i) aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

 

2. Kwalifikacje:

posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

lub

ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja pro-rozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,

lub

odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:

1) wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbycie 80-godzinnego szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

lub

2) średniego lub średniego branżowego oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

3) Jeżeli osoba, o której mowa w pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.).

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zapewnienie dzieciom uczęszczającym do Klubu opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

b) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku,

d) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczającymi do Klubu, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

 

5. Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2. życiorys własnoręcznie podpisany,

3. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staży pracy,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia

6. oryginał kwestionariusza osobowego,

7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, w tym przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych

9. oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

10. oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona lub oświadczenie o nieposiadaniu dzieci,

11. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub oświadczenie, iż obowiązek alimentacyjny nie został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

12. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

13. Osoby wybrane na stanowisko Opiekuna, przed podjęciem zatrudnienia są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem pracy.

 

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) Praca w siedzibie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na Opiekuna w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Maluchaw terminie do dnia 28 września 2018 r.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (www.umgostynin.bip.org.pl).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin.

2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia rekrutacji.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-24 14:20:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 14:20:48
  • Liczba odsłon: 2349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650231]

przewiń do góry