BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miasta Gostynina

ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

 

Inspektor do spraw  inwestycyjno - budowlanych

 

1.      Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w kierunku budowlanym,

          e) 3-letni staż pracy, związany z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji  budowlanych

f) znajomość obsługi komputera.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

- ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. z późn. zm.).

b) preferowane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania i kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

c)komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i samodzielnie.

 

3.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowanie inwestycji do realizacji a w szczególności przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych inwestycji oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych,  przygotowanie założeń i opisów do zlecenia wykonania dokumentacji budowlanej w tym dokonywanie typowania robót, przedmiarowanie, szkicowanie stanów istniejących i sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

- zapoznanie się z dokumentacją projektową prowadzonej inwestycji i umowami na ich realizację oraz nadzór i ocena usług w zakresie otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym badanie dokumentacji projektowej i wnoszenie do niej uwag przed wszczęciem postępowania przetargowego na wykonawstwo,

- przekazywanie placu budowy wykonawcy robót wraz z zgłaszaniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- uzgadnianie z wykonawcami robót budowlanych harmonogramu robót w zakresie rzeczowo – finansowym i terminowym,

- nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów oraz weryfikacja obmiarów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,

- kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

- kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

- kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i prowadzenia dziennika budowy /rozbiórki/ i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

- rozstrzyganie w uzgodnieniu z biurami projektów wątpliwości natury technicznej na budowie,

- prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych robót projektowych i budowlanych, oraz  prowadzenie gwarancyjnych przeglądów technicznych,

- koordynacja wykonawstwa robót prowadzonych przez wykonawców częściowych,

- wnioskowanie o naliczanie kar umownych,

-  dokonywanie potwierdzenia w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru,

- przekazywanie Komisji Odbiorowej kompletu dokumentów budowy,

- zgłaszanie konieczności wykonania wraz z szczegółowym uzasadnieniem robót dodatkowych, uzupełniających z określeniem orientacyjnym kosztu realizacji i terminu,

- spisanie protokołu konieczności wykonania robót nie objętych projektem,

- dokonywanie ocen technicznych lokali i elementów budynków oraz dokumentowanie w formie protokołów,

-przygotowywanie opisu przedmiotu zamówień prowadzonej inwestycji budowlanej oraz przygotowywanie dokumentów dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji,

- terminowe sporządzanie dokumentów mających wpływ na przygotowanie i planowanie inwestycji w tym przygotowywanie korespondencji w sprawach technicznych,

- występowanie do organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego z wnioskami, zgłoszeniami w sprawach prowadzonych inwestycji,

- prawidłowe i terminowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie wyszczególnionych zadań niniejszego opisu zadań, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz innych prac zleconych przez Burmistrza i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

- udział w pracach komisji przetargowych,

- udział w szkoleniach,

- przygotowanie materiałów do sprawozdań na sesje Rady Miejskiej z zaawansowania zadań inwestycyjnych,

 

4.      Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2.      życiorys własnoręcznie podpisany,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6.      oryginał kwestionariusza osobowego,

7.      oświadczenie o niekaralności,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.      kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10.  zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      Praca w siedzibie urzędu,

3)      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4)      Praca w pomieszczeniu na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

5)      Praca w terenie, w tym na budowie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych w terminie do dnia
05 listopada 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl.

 

3.  Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

 

6.  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7.   Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.   Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

Burmistrz

Miasta Gostynina

 

 

 Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:27:21
  • Liczba odsłon: 2826
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105927]

przewiń do góry