BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-5600 Gostynin

 

Referent ds. dodatków mieszkaniowych

1.      Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie ekonomiczne

e) profil ekonomiczny lub inny odpowiadający zakresowi zadań na stanowisku. W przypadku wykształcenia średniego tylko ekonomiczny.

e) w przypadku wykształcenia średniego 2-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

f) biegła znajomość obsługi komputera.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa i umiejętność ich interpretowania w zakresie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 775 t.j. z późn. zm.)

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

2) kwalifikacja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego pod względem prawnym

3) przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

4) przygotowywanie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego

5) zawieszanie wypłat dodatków mieszkaniowych

6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji

7) przygotowywanie miesięcznych list wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

8) przygotowywanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego o finansowanie dodatków energetycznych i rozliczanie otrzymanych kwot

9) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

10) współpraca z zarządcami budynków, których mieszkańcy ubiegają się o dodatek mieszkaniowy

11) przygotowywanie materiałów do sprawozdań na sesje Rady Miejskiej

12) sprawozdawczość na stanowisku pracy

 

4.      Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

2.      życiorys własnoręcznie podpisany,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6.      oryginał kwestionariusza osobowego,

7.      oświadczenie o niekaralności,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.      kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10.  Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      Praca w siedzibie urzędu,

3)      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4)      Praca w pomieszczeniu na parterze w budynku przy ul. Parkowej 22. Toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. dodatków mieszkaniowych w terminie do dnia
05 listopada 2018 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl.

 

3.  Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze są w ramach obowiązków zdefiniowanych w kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

 

6.  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7.   Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.   Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy.

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:32:05
  • Liczba odsłon: 2956
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650400]

przewiń do góry