INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 28 marca 2019 r.


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 8 r. , poz. 2081 ze zm. ) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że na wniosek PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. z/s ul. Płk. Dąbka 215 , 82-300 Elbląg, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Ignacego Jankowskiego – Kierownika Zakładu w Gostyninie ul. Ziejkowa 2a została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Otwarciu wytwórni prefabrykatów żelbetowych na terenie nieruchomości należących do PA Conex Sp. z o.o. znajdujących się w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 2a”.

Wobec powyższego przysługuje Państwu pra wo zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z R egionalnym D yrektorem O chrony Ś rodowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 w/w ustawy oraz składania ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 – pok. 1 w godz. 7 30 1 5 3 0 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                           Burmistrz Miasta Gostynina


                                                                  Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 08:08:02
  • Liczba odsłon: 1682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122070]

przewiń do góry