Gostynin, 2020.06.23.

IGP.  6730.12.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Pani Agnieszki Morawskiej - Anyszki z dnia 26.03.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 30.03.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy – biuro (lokal nr 3 na I piętrze) na działce nr ew. 3108/8 położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 10, na podstawie art. 10 kpa zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 16 lipca 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                            Oryginał podpisał :

    Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                   mgr Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-23 15:30:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-23 15:30:19
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099815]

przewiń do góry