Gostynin, 2020.07.03.

IGP.  6730.12.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Pani Agnieszki Morawskiej - Anyszka z dnia 26.03.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 30.03.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy – biuro (lokal nr 3 na I piętrze) na działce nr ew. 3108/8 położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 10, została wydana decyzja nr 28/2020 z dnia 03.07.2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla w/w inwestycji, w związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

            Jednoczesnie tut. Organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


            Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.


 

            Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 03.07.2020 r.

            Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                         Oryginał podpisał:

                                                                                             Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                mgr Paweł Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-03 12:38:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-03 12:38:18
  • Liczba odsłon: 1096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415700]

przewiń do góry