Gostynin, 2020.08.26.

IGP.  6730.6.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 04.02.2020 r. (uzupełnionego dnia 12.02.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 2346/8 oraz parkingu wielostanowiskowego  dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców inwestycji przy ul. Nowej w Gostyninie, na podstawie art. 10 kpa zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 20 września 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 26.08.2020 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                             Oryginał podpisał :

    Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                   mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-26 13:10:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-26 13:10:42
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933511]

przewiń do góry