Gostynin, 2020.09.09.

IGP.  6730.6.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 04.02.2020 r. (uzupełnionym dnia 12.02.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz parkingu wielostanowiskowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców inwestycji na działkach nr ew. 2346/8, 2997/4 położonych w Gostyninie przy ul. Nowej, została wydana decyzja nr 38/2020 z dnia 09.09.2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla w/w inwestycji, w związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

            Jednocześnie tut. Organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


            Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.


            Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 09.09.2020 r.

            Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                      

                                                                                                                         Oryginał podpisał

                                                                                             Burmistrz Miasta Gostynina

 

                                                                                                mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-09 12:55:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-09 12:55:02
  • Liczba odsłon: 1020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728555]

przewiń do góry