Gostynin, 2020.09.22.

 

IGP. 6730.19.2020                                                     

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

           Na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity ze zm.) i art. 49a w związku z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 tekst jednolity ze zm.)  zawiadamiam, że w związku z wnioskiem BIMERG Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (zmiana adresu siedziby firmy z dniem 06.07.2020 r. na: BIMERG Sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin), z dnia 28.04.2020 r. (doręczonym dnia 04.05.2020 r. i uzupełnionym dnia 22.05.2020 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń, na terenie działek o nr ew. 4607/6, 4612/1, 4823, 4824, 4607/7, 4731/43, 4820, 4614/1, 4613/1, 4615, 4821, 4609/1, 4611/3, 4610/1, 4608/5, 4608/6, 4609/2, 4612/2, 4608/7, 4608/2, 4616/1, 4604/7, 4604/2, 4607/2, 4607/11,  4610/2, 4819, 4613/2, 4611/4 położonych w Gostyninie przy ul. Kolejowej, została wydana decyzja nr 39/2020 z dnia 22.09.2020 r. umarzająca niniejsze postępowanie.

          W związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

         Jednocześnie tut. organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kpa: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


         Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 22.09.2020 r. Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                           Oryginał podpisał

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-22 16:17:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22 16:17:39
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931065]

przewiń do góry