Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomiznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-25 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11 .

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki dostosowanej dla osób niedowidzących,

-zamieszczone na stronie treści nie posiadają warstwy OCR.

 

Powody wyłączenia:

-strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 31 grudzień 2021 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych w zależności od przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Łoś, mzesip@gostynin.edu.pl ( wyślij ). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 19 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Dostęp do biur Zespołu jest utrudniony dla osób na wózkach ze względu na schody o 3 stopniach. Możliwy jest jednak, zgodnie z informacją zawartą na drzwiach do Zespołu:

1) kontakt z dyżurującym pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 5 (wejście do szkoły od strony szatni), który powiadamia pracownika Zespołu lub

2) poprzez kontakt telefoniczny (tel. +48 235 19 80) z pracownikiem Zespołu.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego, przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Miejskim Zespole Ekonomicznym nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu, ani online.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 18:33:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-04 13:31:46
  • Liczba odsłon: 658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9508359]

przewiń do góry