Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie www.sp1gostynin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2019 r.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki dla osób niedowidzących,
 • zamieszczone na stronie treści nie posiadają warstwy OCR.

 

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. W zależności do możliwości finansowych i technicznych przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony do 31grudnia 2021 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie jest brak skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie pod numerem  24-235-22-67 lub na adres e-mail: sp1.gostynin@wp.pl -  osobą kontaktową jest dyrektor szkoły – Magdalena Andrzejczak. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie usytuowany jest w centralnej części miasta Gostynina. Do budynku można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Chodniki dla pieszych znajdujące się przed budynkiem nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem Szkoły funkcjonuje parking, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej furtki dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i są oznaczone. Są one zlokalizowane blisko budynku (do 50 m od wejścia do budynku). Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego wejścia na teren Szkoły (wejście jest oznaczone) i ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynku (brak krawężników, brak uskoków i zmian poziomu).

W najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono przejścia dla pieszych na drodze jednokierunkowej, posiadające oznaczenia kolorystyczne. Nie zastosowano sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej.

Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m. Wszystkie bramy prowadzące do budynku mają szerokość co najmniej 0,90 m. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do budynku zapewniają: schody zewnętrzne, podjazd. Najbliżej furtki z parkingu dla osób z niepełnosprawnością, po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością wyposażony w poręcz. Wszystkie drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m.

Wejście przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością - wysokość progu w wejściu dla niepełnosprawnych nie przekracza 0,02 m. Drzwi pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, dzięki czemu istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika Szkoły przy wejściu do budynku i skorzystaniu z platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.  Platforma umożliwia przemieszczenie się tylko na I piętro, gdzie znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski i sale lekcyjne. Korytarze i wejścia do pomieszczeń są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Budynek Szkoły nie jest wyposażony w system wspoma­gania słuchu czyli tzw. pętlę indukcyjną.

W Szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby niesłyszące mogą kontaktować się ze Szkołą poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sp1.gostynin@wp.pl

W budynku Szkoły nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety są oznakowane czytelnymi literami.

W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością, która nie jest w pełni dostosowana.

W budynku znajdują się schody wewnętrzne. Schody wyposażone są w poręcze jednostronne – nie ma poręczy po stronie ściany. Poręcze są drewniane, nieskontrastowane kolorystycznie w stosunku do tła, są wygodne w użytkowaniu. W jednym z wejść – od strony wschodniej - odbywających się za pośrednictwem schodów, na parter i II piętro budynku, poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób słabowidzących.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. W budynku znajduje się graficzny plan ewakuacji.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-09 13:05:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 09:46:13
 • Liczba odsłon: 925
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9510812]

przewiń do góry