KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –

Referent ds. kadrowych

 

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. nieposiadanie skazującego, prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie średnie - preferowane wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu kadr;

 5. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 6. biegła znajomość obsługi komputera;

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1960)

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2268)

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz.U z 2023r., poz. 204)

 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

 2. kursy i szkolenia z zakresu kadr - mile widziane.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referenta ds. kadrowych:

Prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników;

 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników oraz rozwiązywaniem stosunku pracy;

 3. ewidencja czasu pracy;

 4. sporządzanie umów o pracę, zlecenie, porozumień, świadectw pracy i innych pism związanych z zatrudnieniem;

 5. przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń;

 6. rozliczanie przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie;

 7. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

 8. nadzór nad badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP.

 

 

Wymagane dokumenty

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie;

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gostyninie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Gostyninie w miesiącu styczniu 2023 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowych" w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin (pokój Nr 15) bądź za pośrednictwem poczty do dnia 28.02.2023r. do godz 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

 

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., 530 )”

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: odo@mopsgostynin.pl.

 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z ) oraz Pana/ Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

 4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie.

 5. Dane osobowe przetwarzane będę wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty zakończenia rekrutacji. Po tym okresie kandydat może odebrać swoje dokumenty aplikacyjne lub zostaną one zniszczone.

 6. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 7. Pana / Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

   

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antosiak Julita
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-14 09:33:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-14 09:43:36
 • Liczba odsłon: 1465
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105540]

przewiń do góry