Zarządzenie Nr 130/2015

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie, w okresie od 31 sierpnia 2015 roku do 9 września 2015 roku, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gostynina zwanych dalej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

 3. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2016”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 4. Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i terminach poszczególnych czynności związanych z konsultacjami, dla mieszkańców Miasta Gostynina, zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 5. O bieżących działaniach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Gostynina będą informowani w sposób ciągły i systematyczny. Informacje te umieszczane będą na: stronie internetowej www.gostynin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (umgostynin.bip.org.pl) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina. Informacje na temat konsultacji mogą być również podawane w telewizji kablowej oraz
  w formie ulotek i plakatów.


§ 2

 1. Ustalam wzór formularza zgłoszeniowego służącego zgłaszaniu projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 2. Ustalam wzór oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b Załącznika nr 1 do uchwały Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

 3. Wzór formularza i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 11:19:22
 • Liczba odsłon: 6009
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11552888]

przewiń do góry