Zarządzenie Nr 111 /2016

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz uchwały Nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie, w okresie od 24 sierpnia 2016 roku do 07 grudnia 2016 roku, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gostynina zwanych dalej konsultacjami, które dotyczą wydzielonej części wydatków w budżecie Gminy Miasta Gostynina na 2016 rok, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.

 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

 3. Terminy poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i terminach poszczególnych czynności związanych z konsultacjami, dla mieszkańców Miasta Gostynina, zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 5. O bieżących działaniach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Gostynina będą informowani w sposób ciągły i systematyczny. Informacje te umieszczane będą na: stronie internetowej www.gostynin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (umgostynin.bip.org.pl) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

  Informacje na temat konsultacji mogą być również podawane w telewizji kablowej oraz
  w formie ulotek i plakatów.


§ 2

 1. Ustalam wzór formularza zgłoszeniowego służącego zgłaszaniu projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 2. Ustalam wzór oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b Załącznika nr 1 do uchwały Nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok wraz ze wzorem umowy-użyczenia.

 3. Wzór formularza i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 07:10:51
 • Liczba odsłon: 5744
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105836]

przewiń do góry