Zmianie uległy godziny pracy Ośrodka. Obecnie Ośrodek pracuje w godzinach 7.30 – 15.30, w środy 7.30 – 17.00.


Zasady udzielania pomocy społecznej.


Tryb i zasady działania Ośrodka określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593).


Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwosci doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integtracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:


 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Prawo do świadczeń pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności.


Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:


 1. ubóstwa

 2. sieroctwa

 3. bezdomności

 4. bezrobocia

 5. niepełnosprawności

 6. długotrwałej choroby

 7. przemoc w rodzinie

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

 13. alkoholizmu i narkomanii

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej


Kryterium kwalifikacyjne


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :


 1. osobie samotnie gospodarujacej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł

 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł.


Dochód rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąc poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne

 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dla potrzeb pomocy społecznej przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.


Wymagane dokumenty do przyznania świadczenia z pomocy społecznej


Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:


 1. dowodu osobistego

 2. decyzji organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego

 3. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe

 4. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe

 5. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych

 6. dowodu otrzymania renty lub emerytury

 7. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

 8. zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkiły wyższej o pobieraniu nauki

 9. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracielub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy

 10. legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą, od której naliczane są składkina ubezpieczenie społeczne

 11. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne rolników

 12. oświadczenie klienta pomocy społecznej o wysokości uzyskanego dochodu z prowadzonej dzialalności gospodarczej oraz zaświadczenie urzędu skarbowego stwierdzająceformę opodatkowania

 13. oświadczenia o stanie majątkowym.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20 16:00:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 16:00:19
 • Liczba odsłon: 6806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354549]

przewiń do góry